Kate 13 – NY SAKRAMENTA

NY SAKRAMENTA

Ny teny hoe Sakramenta dia nalaina tamin’ny teny latina hoe sacramentum izay nentina nandikana ny teny grika hoe mustérion, izay hita ao amin’ny Soratra Masina ( Efes.1/9 ;3/2,3;5/32;Kol.1/26,27 ; 1Tim. 3/16 ). Ny atao hoe mustérion na zava-miafina, dia famantarana hita maso hanehoana zavatra tsy hita maso, izany hoe fahalalana na zavatra takona ka tsy hitan’ny daholobe, nefa asehon’Andriamanitra amin’ny zanany. Araka izany ny Sakramenta dia zava-masina.

Tao anatin’ny tantara, dia niova tsikelikely ny heviny ka nentina nilaza lanonana (cérémonie) manokana izy. Teo amin’ny Fiangonana Katolika Romana dia miisa ho fito ny Sakramenta: ny batisa, ny konfirmanda (confirmation), ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, ny Pénitence, ny fanosorana ny marary, ny ordinasiona, ary ny mariazy. Ny Fiangonana Protestanta amin’ny ankapobeny dia tsy manaiky ho Sakramenta afa-tsy ny Batisa sy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Ny antony dia :

-1° Satria hita mazava ao anatiny ny fanehoana amin’ny fomba hita maso ny fitahiam- panahy tsy hita maso avy any ambony.

-2° Satria baikon’ny Tompo mihitsy ny hanatanterahana azy, noho izany dia manana endrika

ho adidy izy.( Mat 28/19 ;I Kor 11/24-25 )

-3° Azo ampiana koa hoe satria ny mpino rehetra no antsoina hanatanteraka azy.

Manao ahoana ny fiasan’ny Sakramenta eo amin’izay manatanteraka azy?

Teo amin’ny Katolika Romana dia manan-kery ho azy amin’izao ny Sakramenta ka mampita

ny fahasoavana any amin’izay manatanteraka azy : ex opere operato : en vertu de l’action accomplie.

Amin’ny Loterana dia lalana tsy maintsy andalovana izy (canal obligé) , saingy tsy maman- kery ho azy izy fa miankina amin’ny finoan’ilay manatanteraka azy sy ny teny izay miaraka aminy.

I Calvin kosa dia mahita ao amin’ny Sakramenta, famantarana ivelany, izay hanaovan’Andriamanitra tombokase ao amin’ny fieritreretantsika ny fikasan’ny heriny ho antsika mba hanamafy fa kely ny finoantsika; ary isika kosa, andanin’izany dia maneho eo anatrehany sy ny anjely, ary koa eo anatrehan’ny olona fa Izy no Andriamanitsika. Dia mbola ambaran’i Calvin ao amin’ny Institution Chrétienne, fa tsy tokony hijery zavatra hafa ao amin’y Sakramenta afa-tsy ny ny maha-fitaovana eo am-pelatanan’Andriamanitra ho antsika azy isika, ary izany fitaovana izany dia tsy misy heviny sy tsy misy heriny raha tsy miasa ao ny Fanahy Masina. Noho izany dia tsy zavatra tsy maintsy atao izy. »je n’entends pas que l’Esprit de Dieu soit attaché aux sacréments ; mais n’empêche que ce sont les moyens ordinaires par lesquels Il lui plaît de besogner en nous.  » Araka izany dia malalaka Andriamanitra ny hitahy antsika miaraka na tsy miaraka amin’ny fanehoana ivelany hita maso. Fa isika kosa dia tsy afaka manao izay maha-diavolana ny fontsika amin’ny fanaovana na tsy fanaovana izany. Ekena kosa anefa fa afaka mandray ny fahasoavana amin’ny alalany isika raha manao izany amin’ny fanahy sy ny fahamarinana.

Ho an’i Zwingli, sy ny Mennonites ary ireo antsoina hoe sacrementaires, ny Sakramenta dia tsy andraisana fahasoavana akory, fa fanamiafisana fotsiny ihany ny finoana efa ao amin’ny tsirairay sy fanehoana ny fifikirana amin’ny teny fikasàn’Andriamanitra.

Ny ankamaroan’ireo Baptistes kosa dia mandà mihitsy ny fampiasana ny teny hoe Sakramenta. Fa ny teny ampiasainy kosa dia ny hoe ordonnaces. Ny antony dia satria baiko avy amin’ny Tompo ny fanatanterahana io lanonana (cérémonie) io.

Ny tsinin’io foto-kevitra io dia :

– voalohany, tsy hita ao anatin’io teny hoe ordonnances io ny mampiavaka indrindra ireo sakramenta roa eken’ny maro dia ny fanehoana amin’ny fomba mivaingana sy hita maso ny fahasoavana tsy hita mason’Andriamanitra

– faharoa, maro ireo baiko hafa nomen’i Kristy ho an’ny mino.

Ny Frenjy na ny Quakers, dia mandà ny fombafomba rehetra, ka dia tsy manaiky ny Sakramenta izy.

Raha aravona ireo fijery rehetra ireo dia ny fijerin’i Calvin no miorina tsara sy manorina ny finoana. Tsy mahavonjy ary tsy mitondra fahasoavana afa-tsy ho an’izay mandray azy amin’ny

fahamendrehana am- panahy ny Sakramenta; izany hoe ho an’izay tsy mametraka vato misakana amin’ny fidiran’ny fahasoavan’Andriamanitra ao aminy, fa mandray azy amin’ny fahatsoram-po. Tsy facultatif ny Sakramenta, satria baikon’ny Tompo izy; nefa koa tsy lalana voatery handalovana mba handraisana ny fahasoavana izy, fa fanehoana miaraka, sy eo anoloan’ny hafa, ny fahasoavana omen’Andriamanitra ny mino ao amin’i Jesoa Kristy . Fa ny hany mahavonjy dia ny finoana.         (Efes.2/8 )

 

NY SAKRAMENTAN’NY BATISA

Ny batisan’i Jaona no batisa nambara voalohany ao amin’ny Soratra Masina; ary izany batisa izany dia  » ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka.  » (Mar 1/4) Ny rano no fitaovana fanadiovana na fidiovana voambara ao amin’ny Baiboly, ary, ny Mpisorona eo amin’ny fotoana mialoha ny hanolorany ny fanatitra, ny boka sitrana, ny olona azon’ny tsiranoka, izay rehetra nikasika faty na zavatra voaloto sns… no midio na misasa amin’ny batisa (rano) (Lev. 16/4,24 ; 14/8-9 ; 15/13, 27 ; Nom. 19/19 ).

Ny fidiovana notakian’i Jaona Mpanao Batisa dia mitaky:

– fandaozana ny fiainana lasa

– fandehanana amin’ny fiainam-baovao izay adika amin’ny hoe « mamoa voa miendrika ny fibebahana« . (Mat. 3/8)

Ny batisa nataon’i Jesosy sy ny mpianany dia mirakitra ireo hevitra ireo; ary nialoha ny hiakarany ho any an-danitra Izy dia nandidy ny mpianany hanao batisa. (Mat. 28/19)

Ny Katolika Romana sy Grika, ny Loterana sy ny Anglikana dia mandray ny batisa ho fomba hanatanterahana ny fananganan’ anaka.

Ny Calvinista kosa dia mandray azy ho fomba hita maso anehoana ny fahateraham-baovao. Noho izay dia antitranterin’ny Calvinista fa ny batisa dia tsy mamonjy.

Amin-dry zareo Baptista kosa dia natao ho fanoavana ny didin’ny Tompo fotsiny ny batisa.

Ny teny hoe batisa dia nandikana ny teny grika hoe baptizo izay mandentika anaty rano no dikany. Io teny io anefa dia tsy nihazona io dikany io foana, fa na dia tamin’ny andron’ny Tompo aza dia voambaran’i Lioka fa gaga ilay. Fariseo anankiray, fa tsy nanao batisa ny tanany i Jesosy mialoha ny hisakafo.(nanasa tanana, nisasa tamin’ny rano, baptizo no foto-teny ampiasaina eto) (Lio. 11/38 ; jereo koa Mar 7/3)

Na izany aza anefa, ny foto-kevitra momba ny fandentehana anaty rano dia ao anatin’ny foto-kevitry ny batisa   ( Jereo Rom. 6/4). Ny foto-kevi-dehibe kosa dia ny fanambaràna ny batisa ho fisasana, ho fanadiovana amin’ny ota mba handehanana amin’ny fiainam-baovao, ka tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Kristy no andraisana sy hanambaràna izany.

Ny Didaché, izay foto-pampianaran’ny kristiana voalohany, dia manambara ireo karazam-pomba ahazoana manatanteraka ny batisa, ka ny tsara indrindra, hoy izy, dia ny fandentehana anaty rano, nefa raha tsy azo atao izany na manahirana, dia atao fafirano. Hitantsika amin’izany fa tsy diso na tsy misy heviny ny batisa atao amin’ny alalan’ny fafirano (aspersion)

Ny batisa dia atao amin’ny olona izay mibebaka sy mino. Tamin’ny andron’i Jesosy, ireo olona izay vita batisa, dia naka ny laharan’ny mpianatra ka nanaraka Azy. (Jao. 3/22 ; Jao. 4/1-2) Ny fanambaràna ao amin’ny Marka 16/16 fa « izay mino sy atao batisa no hovonjena » dia toa milaza fa ny olon-dehibe ihany no azo atao batisa, satria izy ireo ihany no afaka mino sy manambara ny finoany. Tsara anefa ny manamarika fa ny fikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany dia ny hanorina ny Fanekeny(Alliance) amin’ny fianakaviana. Ny fianakaviana (foto-teny : anaka ; firenena ftt: reny ; nation ftt: né, naître ) no nanorenan’Andriamanitra ny Fanekeny . Araka izany ny Fanekana natao tamin’ny olona anankiray (Abrahama ) dia nikendry ny ankohonany sy ny taranany, ary ny finoan’ny ray aman-dreny amin’ny maha-lohan’ny fianakaviana azy ireo, izany hoe amin’ny maha-mpitaiza sy tompon’andraikitra azy amin’ny zaza no miantoka ny finoany sy ny fitomboany amin’izany finoana izany noho ny fitaizana.

Koa ny batisan’ny olon-dehibe dia ny fanekeny hiditra ho fianakaviam-ben’ny mino amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny fandehanana amin’ny fiainam-baovao. Ny batisan’ny zaza koa dia fidiran’ny zaza ho anisan’ny fianakaviam- ben’ny mino amin’ny alalan’ny faneken’ny ray aman-dreniny hitaiza azy sy hanabe azy mba « ho olon’Andriamanitra tanteraka, ho vonona tsara amin’ny asa tsara rehetra. » (2Tim. 3/15-17) Teo amin’ny Testamenta Taloha izany dia ambara amin’ny alalan’ny baiko hita ao amin’ny bokin’ny Ohabolana 22/6: « Zaro amin’ny lalana tokony halehany ny zaza, fa na dia antitra aza izv dia tsv hiala amin’izany » Ny ahiahy ny amin’ny finoan’ny zaza, izay fototra hanorenana ny fandavana ny batisan’ny zaza, dia vokatry ny tsy finoana fa mitombina io lalam-pitaizana voalaza etsy io. Tsy ny tsi-fahefan’ny olona (impuissance) no tsy maha-marina ny Tenin’Andriamanitra, fa ny Tenin’Andriamanitra no mamonjy ny olona amin’ny tsi-fahefany. Noho izany dia azo antoka ao amin’ny fomban’Andriamanitra ny fahatanterahan’ny zava-kendreny amin’izany fombany izany, fa tsy ny fisainantsika no entintsika mitsara ny fomban’Andriamanitra.

Ny hevitry ny batisa dia ny fanadiovana amin’ny ota amin’ny alalan’ny fahafatesana sy ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty, ary ny fidirana ho fianakaviam-ben’ny mino, ka hidirana ho isan’ny Fiangonana no endrika ivelany hisehoan’izany.

Hoy I Paoly Apostoly: « Iray ny batisa » .(Efes. 4/5) Izany dia maneho ny maha-tanteraka ilay fanoloran-tenan’i Kristy indray mandeha monja teo amin’ny hazofijaliana. Koa dia tsy havaozina na haverina ny batisa, fa raisina na hatao indray mandeha monja.

Farany, dia tsara ny manantitrantitra, fa ny batisa dia tsy mamonjy. Araka ny Mar. 16/16 dia voambara fa izay mino sy atao batisa no hovonjena. Ary tohizany fa izay tsy mety mino no hohelohina. Ny finoana ihany izany no mamonjy, ary ny tsi-finoana no mahavery. Koa ny batisa dia fanehoana izany finoana izany sy fidirana ao anatin’ny faneken’Andriamanitra. Ka dia tokony hatao ny batisa, saingy tsy izy no miantoka ny fidirana marina ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra fa fanehoana izany fotsiny izy. I Paoly Apostoly rahateo dia nanambara fa « Kristy tsy naniraka azy hanao batisa, fa hitory ny Filazantsara.  » (Kor. 1/17) Koa ny finoana sy ny fampinoana no zava-dehibe fa tsy ny fisehoan’izany akory. Saingy nomena baiko hitory sy hanambara ary haneho ny finoana ny asan’i Kristy amin’ny alalan’ny batisa isika, ka dia tsy maintsy manao izany.

 

NY SAKRAMENTAN’NY FANASAN’NY TOMPO

Ny teny hoe Cène (fanasana) dia milaza sakafo na fiaraha-misakafo. Nampiasaina io teny io mba hanambaràna ny fiaraha-misakafo nataon’i Kristy niaraka tamin’ny mpianany nialoha ny hanombohana azy tamin’ny hazofijaliana sy ny fiaraha-misakafon’ny mpino naoriny taorian’izany.

Koa dia Fanasan’ny Tompo na Ny Latabatry ny Tompo no niantsoana azy. Antsoina hoe sakafom-piraisana (communion) koa izy, araka ny 1 Kor. 10/16. Lazaina hoe Eokaristia (fisaorana ; eucharistie = action de grâce) koa izy satria nialoha ny hizaràny ny mofo sy ny divay ny Tompo dia nisaotra (1Kor.11/24 ; Lio. 22/19 ; Mat. 26/27 ; Mar.14/23)

Ny Tompo no nanorina ny Fanasan’ny Tompo, ary ny baikony dia ny hanaovana izany isaky ny mihinana sy misotro. (1Kor. 11/24-26) Ny Fanasan’ny Tompo dia fahatsiarovana sy famapahatsiarovana ny nanoloran’i Kristy ny tenany sy ny rany ho antsika. Noho izany dia izy no fanehoana amin’ny fomba hita maso ny fahasoavana natolotr’Andriamanitra antsika ary antoka ny amin’ny famelana ny helotsika sy ny fanavaozana ny fiainantsika.

Izany anefa tsy milaza fa amin’ny alalan’ny Fanasan’ny Tompo dia havaozina indray ny fanoloran-tenan’i Kristy na ny fanombohana azy amin’ny hazofijaliana. Raha mifanampy sy mifameno ireo sorona maro natolotra teo amin’ny Testamenta Taloha satria tsy ampy na tsy feno, ary mila havaozina hatrany; ny sorona nataon’ny Tompontsika kosa dia natolotra indray mandeha monja. (Heb. 9/25-28 ; 10/12)

Tsy kisendrasendra ny nifidianan’ny Tompo ny fanasana sy ny fiaraha-misakafo. Tokony hihinana ny mofo sy hisotro amin’ny kapoaka isika, hanambaràna fa tsy velona amin’izao isika fa mila sakafo izay miditra ao anatintsika, ka manjary tenantsika, mba hamelona, hanafàna, hanatanjaka ary hikarakara ny fiainantsika. Ao amin’ny Fanasan’ny Tompo dia ny Tompo no manolotra ny tenany ho sakafontsika. Izany no hanoharany ny mofo amin’ny tenany, ary ny divay amin’ny rany. Koa izany no hanambaràny ao amin’ny Jao. 6/53-54 fa « raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro amin’ny rany ianareo, dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro amin’ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary Izaho hanangana azy amin’ny maty. »

Ny Fanasan’ny Tompo koa dia manana hevitra fiarahana na firaisana. « Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza. « (1Kor. 10/17) Milaza izany fa ny asan’i Kristy tamin’ny famonjena natsika dia mikendry koa ny fampiraisana ny olona, ao Aminy.

Tamin’ny Fanasan’ny Tompo voalohany koa ny Tompo dia nandidy ny mpianany mba hifanasa tongotra, izany hoe mba hifanompo, hifampandroso, hifananatra, hifandray. (Jao. 13/1-20) Izany dia endriky ny fifampizaràna sy ny fifanohanan’ny mpino izay miray aina amin’ny alalan’ny Fanasan’ny Tompo.

Raha natao ho an’ny rehetra ny antso maro ao amin’ny Filazantsara, ny fanasana ho amin’ny latabatry ny Tompo kosa dia tsy natao ho an’ny olona rehetra tsy an-kanavaka. Mety hampidi-doza amin’ny olona izay mandray azy amin’ny fanahy tsy voaomana na tsy mendrika izy, ary niteraka aretina sy fahafatesana ho an’ny sasany aza tao amin’ny Fiangonana voalohany. (1Kor. 11/27-30)Izany akory tsy milaza fa ny Fanasan’ny Tompo dia natokana ho an’ny olona tsy misy kilema. Voalohany dia tsy misy izany olona tsy misy kilema sy marina eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra izany. Faharoa, dia na dia ny mpianatry ny Tompo aza, izay niara-nihinana tamin’ny Tompo tamin’ny Fanasan’ny Tompo voalohany dia : ny iray namadika Azy, ny iray nandà Azy in-telo, ny iray tsy mety mino raha tsy mahita izany hoe tsy tena mino, ny sisa nandositra sy nandao Azy. Nefa ny Tompo dia nilaza taminy fa « Naniry koa raha naniry Aho ny hiara-mihinana ity Paska ity aminareo,dieny mbola tsy mijaly Aho. » (Lio. 22/15) Koa tsy fahasoavana fotsiny ho an’ny mpianatra ity Fanasana ity fa fifaliana sy zava-dehibe teo amin’ny Tompo mihitsy. Koa tsy olona feno sy tanteraka no tadiavin’ny Tompo hiray latabatra aminy, fa olona mpitady ny fifalian’ny Tompo sy mikatsaka ny Fanjakany.

Misy zavatra vitsivitsy tokony hojerena manokana mialoha ny handraisana ny Fanasan’ny Tompo:

1.Mino ny fahafatesan’i Kristy. « Na oviana na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia mambara ny fahafatesan’ny Tompo ianareo. » (1Kor.11/26) Tsy fahalalana na finoana tantara fotsiny izany, fa fandraisana ho an’ny tena mihitsy ny hoe : »Maty ho ahy Kristy« . Ka amin’ny fanekena hanatona ny Fanasany, dia asehoko ny faniriako handray azy ho fiainako, ka manaiky izay rehatra atolony ahy hivelomako (ny tenany, ny rany , ny Teniny, ny Fanahiny sns…) ary asehoko fa apetrako aminy sy amin’ny asa nataony ho ahy ny fitokisako rehetra.

Araka izany dia tsy natao ho an’ny olona afa-po amin’ny fahamendrehany ny Fanasan’ny tompo, fa natao ho an’ny mahantra, ny jamba, ny kilemaina, ny mandringa notsimponina sy nangonina teny an-dalam-be sy sakeli-dalana rehetra. (Lio. 14/21-23) izay mahatsiaro ny fahalemeny sy ny fahakelezany ka miandrandra ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra naseho teo amin’ny hazofijaliana.

2. Tsy mandray ny Fanasan’ny Tompo ho toy ny finoanoam-poana (superstition): Tsy hoe fanafody na famonjena vonjimaika amin’ny olana misy eo amin’ny fiainantsika ny Fanasan’ny Tompo. Tsy mandeha ho azy (automatique) ny fandraisana fahasoavana avy amin’ny Fanasan’ny Tompo. Sakafo natao hanehoantsika ny finoantsika fa tsy mahavita tena isika fa mila ny fahasoavan’i Kristy izay manome antsika ny haren’ny lanitra amin’ny fiarahantsika aminy ny Fanasan’ny Tompo. Amin’izany dia tsy te-hivelona ny fiainantsika amin’izao isika fa maniry kosa mba ho i Kristy no velona sy miasa ao anatintsika. Fiatsaram-belatsihy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo tsy misy faniriana fiainam-pahamasinana, fahamarinana, fitiavana, fiainam-baovao, finoana. Raha tsy tanteraka isika, dia tokony haniry fatratra kosa ny fahatanterahana sy ny fitoviana amin’i Kristy, tokony hiasa sy hanaiky hiasan’Andriamanitra ho amin’ny fitomboantsika amin’ny maha-zanak’Andriamanitra.

3. Mino ny firahalahiana sy ny firaisana ao amin’i Kristy. Hitantsika tetsy aloha fa sakafom-piraisana ny Fanasan’ny Tompo. Izany tsy milaza fa tokony hiandry isika aloha hoe manana eritreritra tsara sy fifandraisana madio amintsika daholo ny rahalahintsika vao mandray ny Fanasan’ny Tompo isika, fa ny fanasan’ny Tompo (invitation) antsika ho amin’ny Latabany dia antso ho amin’ny fampihavanana ka ny hany hangatahiny amintsika dia ny handray ny fanadiovam-po sy ny fanahin’ny famelan-keloka (esprit du pardon) mba hahatonga ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ho tena fahasoavana ho an’ny daholobe, ary ny fanatrehan’i Kristy sy ny asan’ny Fanahiny amin’izany no andraisantsika izany fahasoavana izany. Ary tsy vitsy ny fampihavanana vita noho ny fiaraha-mandray ny fanasan’ny Tompo. I Paoly Apostoly rahateo raha nanoratra ho an’ny Korintiana dia tsy nitaky tamin’izay ireo ny mba handinihany ny namany mpiara-mandray ny Fanasan’ny Tompo aminy, fa mba samy « handinika ny tena » (1Kor. 11/28)

4. Ny vita batisa no mandray ny Fanasan’ny Tompo. Koa satria mifamatotra ny batisa indray mandeha monja sy ny fahatsiarovana (fampahatsiarovana) ny sorona indray mandeha monja notanterahin’i Kristy teo amin’ny hazofijaliana dia tokony ho vita batisa ny olona vao raisina ho mpandray ny fanasan’ny Tompo. Ny batisa dia fampidirana ao amin’ny Fanekena, fa ny Fandraisana kosa no fampahatsiarovana sy fiainana izany Fanekena izany. Izany anefa tsy midika fa tsy maintsy vita batisa amin’ny fomban’ilay Fiangonana handraisany izy vao afaka mandray, fa « Iray ny batisa« , noho izany dia tsy ilaina averimberina izy.

 

Transsubstantiation ou Consubstantiation ?

(extrait du Précis de doctrine chrétienne de J.M.Nicole)

D’âpres discussions ont déchiré la chrétienté au sujet de la manière dont le Seigneur est présent dans les éléments.

Les partisans de la transsubstantiation enseignent que toute la substance du pain et du vin s’évapore, même si les caractères extérieurs en subsistent, et que par une transformation miraculeuse ce que l’on mange et boit, c’est Jésus en personne. De la sorte on pense rendre justice à la parole : « Ceci est mon corps » (Mat. 26/26)

Mais cette interprétation se heurte au fait que d’après les textes, le pain reste bien du pain que nous sommes appelés à manger (1Cor. 26-28). De plus la formule parallèle employée à propos de la coupe est a prendre en considération. « Elle est, dit Jésus, la nouvelle alliance en mon sang »   (Luc. 22/20 ;       1Cor. 11/25). Si le pain était transsubstantié pour cesser d’être du pain et pour devenir le corps du Christ, il faudrait admettre que parallèlement la coupe serait transsubstantiée pour cesser d’être une coupe et devenir une alliance, ce qui n’est venu à l’idée de personne !

On a aussi fait valoir, depuis la Réforme, qu’à propos du rocher d’Horeb, frappé par Dieu dans le désert, Paul déclare que ce rocher était le Christ (1Cor.10/4).

L’idée d’une transsubstantiation est donc à écarter .

Pour caractériser la position des Luthériens, on parle parfois de consubstantiation, mais ce terme ne leur plaît guère, et ils préfèrent affirmer que le Christ est matériellement présent avec, dans et sous les espèces du pain et du vin. On voit tout de suite la différence entre cette conception et celle des Catholiques-romains. Pour les Luthériens, il n’y a pas altération de la substance, le pain reste du pain, le vin reste du vin, mais d’une manière mystérieuse, le corps et le sang du Christ y sont physiquement présents.

A quoi leurs adversaires répliquent qu’au moment de l’institution de la Cène le corps de Jésus était « assis à table aux yeux de ses disciples, et ne se trouvait donc pas enclos sous le pain » et que depuis son ascension il réside au ciel jusqu’au jour de son second avènement .

A l’autre extrême, ceux qu’on appelait au 16ème siècle les sacramentaires, Zwingliens, Anabaptistes ainsi qu’un bon nombre de modernes voient dans la Sainte-Cène uniquement un mémorial par lequel les participants proclament leur foi. A leurs yeux, le pain et le vin ne sont que des symboles et le croyant ne doit pas s’attendre à recevoir une grâce lorsqu’il communie .

Cette conception est un peu maigre pour rendre compte des termes employés par Jésus : « Ceci est mon corps – ceci est mon sang  » (Mat. 26/26-28). Aussi certains non conformistes la jugent-ils insuffisante.

La position intermédiaire adoptée par Calvin semble la plus conforme à l’Écriture Sainte. Pour lui, le corps physique de Jésus est au ciel, mais il est réellement présent par son Esprit dans le pain et le vin de la communion. Nous n’avons donc pas affaire à des signes nus. Quand je participe à la Sainte-Cène, le Seigneur se communique à moi par son Esprit selon sa promesse pour entretenir et renouveler ma vie chrétienne. Aussi «  le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ ; la coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang du Christ  » (1Cor. 10/16 ). Jésus lui-même nous met sur la voie de cette interprétation en disant justement à propos de la nécessité pour nous de manger sa chair et de boire son sang : «  C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien  » (Jn. 6/63). Ce n’est donc pas l’acte matériel qui importe, mais par la foi nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit accompagné d’une bénédiction spirituelle.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

bookmark
required required
web