Sampana SLK

Ny birao

Tamin’ny taona 2007 no niforona ny SLK Toulouse. Izany dia sehatra itaizana ny mpikambana rehetra amin’ny lafiny ara-panahy, ara-batana, ara-tsosialy, ary amin’ny maha malagasy. 37 no isan’ny mpikabana ankehitriny ary mitsinjara ho sokajin-taona samihafa.

Ho an’ny taona 2020, ny hanorenan’ny SLK ny asany dia ny Soritr’asam-piangonana ho sampana velona sy mitombo ary miorina tsara, araka ny Tenin’Andriamanitra hoe  « Halalaho ny itoeran’ ny lainao, ary aoka hohenjanina ny ambain-dainao, ka aza avela hisy hiketrona; halavao ny kofehinao, ary aoreno mafy ny tsima-dainao; Fa hitatra any amin’ ny ankavanana sy any amin’ ny ankavia hianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiany mponina ny tanàna lao ». Isaia 54 : 2-3

Ireo asa ataony :

  • Fitaomana ara-panahy : fiofanana sy fampianarana isan-karazany, fitaomana ireo lehilahy hafa mba hanatevin-daharana ny fikambanana afahan’ny rehetra miara-manompo.
  • Fanampiana ny Fiangonana amin’ny asa ilàna sandry na tolotànana, na amin’ny fanompoam-pivavahana izany, na amin’ny asa sy hetsika manokana.
  • Fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny sampana hafa misy eto amin’ny fiangonana. Ohatra : fiaraha-miasa akaiky miaraka amin’ny SVK
  • Fitaomana ara-batana : ezaka fanatanjahan-tena sy fikolokoloana vatana mba ho lehilahy tomady sy vonona tsara amin’ny asa tsara rehetra.
  • Asa sosialy : manao asa soa sy fiantrana
  • Hetsika koltoraly : fanandratana ny kanto malagasy izay tsy mifanohatra amin’ny Filazantsara

Hetsika fataony

  • Fotoam-bavaka iarahan’ny SLK indray isan-droa volana
  • Fikarakarana Jobily Mariazy ho an’ireo tokantrano naharitra 5, 10, 15, 20 taona no miakatra
  • Fanohanana ara-bola ny asam-piangonana : bazar de Noël, hetsika isan-karazany

Ny 25 sy 26 Aprily no nankalazan’ny SLK ny Isantaonany 2020. Fanamarihana niavaka izany satria tsy afaka nifanatri-tava ny rehetra noho ny fihibohana. Tamin’ny alalan’ny Visioconférence no nanarahana ny fampianarana nataon’ny Mpitandrina Elysée ANDRIAMIANDRA mitondra ny lohahevitra hoe « Fanolorantena haitraitra sa Fanoloran-tena tena izy  » (Engagement superficiel ou engagement authentique )  

Ireo Birao SLK 2022-2023

Filoha : RASOLOFO Dominique . dominiquerasolofo69@gmail.com
Filoha mpanampy : ANDRIANATOANDRO Edgar .
Mpitantsoratra : ANDRIAMBALA William.
Mpitambola : RAKOTONIRAINY Harivelo