Fiangonana mavitrika sy mitombo anaty firahalahiana kristiana

« Hanaraka ny marina amin’ny fitiavana mba hitombo amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha dia Kristy » Efesiana 4:15


Sampana STA

« Faly aho raha hoy izy ireo tamiko: andeha isika ho any an-tranon’I Jehovah Salamo » 122:1

Zava-kendrena

  • Fampianarana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Baiboly, izay ezahana hatao amin’ny teny malagasy, mba ahafantaran’ny tsirairay an’I Jesoa Kristy izay lohan’ny fiangonana, ka hanany finoana sy toe-piainana kristiana.
  • Fanolokoloana sy fanabeazana ara-panahy ny mpikambana, mba hitomboany sy hivelarany amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra.
  • Fanomanana mpampianatra
  • Fampianarana sy fitarihana ny ray aman-dreny ho amin’ny fitaizana ny ankizy ara-pilazantsara

Fampianarana

Isan’Alahady ny fampianarana amin‘ny teny malagasy sy frantsay
Toerana :      Vieux Temple
Ora:            09 h 15- 10h 15
Fitaovana:     Baiboly, kahie, penina

 

Manaraka ny fandaharana iombonan’ny FPMA manontolo, nefa mihaino koa ny hetahetan’ny tsirairay,

 

Misokatra ho an’ny olona rehetra ny fampianarana.

 

Mizara  dingana sivy (9) mba ahazoan’ny tsirairay mahita ny toerany eo amin’ny fianarana Tenin’ Andriamanitra.

 

Ny dingana:

Dingana 1: 4-5 taona
Dingana 2: 5-6 taona
Dingana 3: 7-8 taona
Dingana 4: 9-10 taona
Dingana 5: 11-12 taona
Dingana 6: 13-14 taona
Dingana 7: 15-16 taona
Dingana 8: tanora
Dingana 6: olon-dehibe

Tompon'Andraikitra

Mpitandrina:  Elysée ANDRIAMIANDRA     Tél : 06.68.42.24.28

Birao :
Filoha :  Misa RAKOTOMALALA
Tél:
Email :
Filoha mpanampy : 
Mpitantsoratra :
Mpitahiry vola :

 

« Inona no hiarovan’ny zatovo ny làlan-kalehany tsy ho voaloto?
Ny fitandremana araka ny Tenin’Andriamanitra »
Salamo 119:9

Ny Mpampianatra

  • Misa RAKOTOMALALA
  • Dera ANDRIANATOANDRO
  • Finaritra ANDRIANATOANDRO