FPMA Toulouse

Vondronasa Fiainam-piangonana

« Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho, dia ho vaka amin’izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ». 1 Kor 14 : 11-12

Ny Vondronasa Fiainam-piangonana dia sehatra hanaovana ny fampiorenana ny Fiangonana amin’ny Tenin’Andriamanitra.

Izany vondronasa izany dia miara-miasa akaiky amin’ny Mpitandrina amin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana rehetra sy fitaizana ara-panahy rehetra eto anivon’ny Fiangonana.

Sahan’asa sy andraikitra :

 • Fitadiavana ny lohahevitry ny fotoampivavahana
 • Fandrafetana sy fanajana ny Litorjy
 • Fametrahana fomba fanao mahomby anatanterahana ny fanompoampivavahana(firindran’ny fotoana, fanajana ny tranon’Andriamanitra, filaminan’ny mozika)
 • Fitadiavana ny mpandray anjara sy fanomezana torolalana azy
 • Fampitaovana sy fampihaingoana ny trano ivavahana hifanaraka amin’ny litorjy
 •  Fanofanana, fitaizana, fanabeazana (miaraka amin’ny Mpitandrina)
 • Fanofanana sy Fanolokoloana ara-panahy, ara-pratika sy ara-teknika ny kristiana sy antoko samihafa ao amin’ny Fiangonana (sampana, komity, vondronasa, fiangonana)
 •  Fandrafetana fandaharam-panofanana sy fampianarana
 • Fitadiavana olona hanatanteraka ny fanofanana
 • Fanatanterahana ny fanofanana
 • Fiandraiketana ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana hafa :ERF (Semaine de l’unité, fête de l’Eglise ERT, Jeudi Saint, Noël), FKMT (Semaine de l’Unité, fetim-pirenena)
 • Fanetsiketsehana Vondrom-bavaka, fotoam-bavaky ny Fiangonana isaky ny zomà faran’ny volana Jona, sy Zomà faran’ny taona
 • Fitaomana ny Fiangonana hiezaka hanao asa misiona

Tompon’andraikitra 2020- 2021 :

BEHAVANA Raveloarimanana. behavanajojo@gmail.com
RANDRIAMANJATO Tantely. fitiavana2000@gmail.com

Perikôpa FPMA 2021


Faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo,
Mitohy hatrany ny fiombonam-bavaka izay hataontsika isanandro amin’ny 12 ora.
Ity indray ary ny lohahevitra amin’ny herinandro.
Ny fiadanan’ny Tompontsika ho amin’ny isan-tokantrano.

Vavaka du 22 au 28 Juin 2020

Vondronasa Fiainam-piangonana

Quam quidem partem accusationis admiratus sum et moleste tuli potissimum esse Atratino datam. Neque enim decebat neque aetas illa postulabat neque, id quod animadvertere poteratis, pudor patiebatur optimi adulescentis in tali illum oratione versari. Vellem aliquis ex vobis robustioribus hunc male dicendi locum suscepisset; aliquanto liberius et fortius et magis more nostro refutaremus istam male dicendi licentiam. Tecum, Atratine, agam lenius, quod et pudor tuus moderatur orationi meae et meum erga te parentemque tuum beneficium tueri debeo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

bookmark
required required
web

expand_less