Vondronasa Fiainam-piangonana

« Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho, dia ho vaka amin’izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ». 1 Kor 14 : 11-12

Ny Vondronasa Fiainam-piangonana dia sehatra hanaovana ny fampiorenana ny Fiangonana amin’ny Tenin’Andriamanitra.

Izany vondronasa izany dia miara-miasa akaiky amin’ny Mpitandrina amin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana rehetra sy fitaizana ara-panahy rehetra eto anivon’ny Fiangonana.

Sahan’asa sy andraikitra :

 • Fitadiavana ny lohahevitry ny fotoampivavahana
 • Fandrafetana sy fanajana ny Litorjy
 • Fametrahana fomba fanao mahomby anatanterahana ny fanompoampivavahana(firindran’ny fotoana, fanajana ny tranon’Andriamanitra, filaminan’ny mozika)
 • Fitadiavana ny mpandray anjara sy fanomezana torolalana azy
 • Fampitaovana sy fampihaingoana ny trano ivavahana hifanaraka amin’ny litorjy
 •  Fanofanana, fitaizana, fanabeazana (miaraka amin’ny Mpitandrina)
 • Fanofanana sy Fanolokoloana ara-panahy, ara-pratika sy ara-teknika ny kristiana sy antoko samihafa ao amin’ny Fiangonana (sampana, komity, vondronasa, fiangonana)
 •  Fandrafetana fandaharam-panofanana sy fampianarana
 • Fitadiavana olona hanatanteraka ny fanofanana
 • Fanatanterahana ny fanofanana
 • Fiandraiketana ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana hafa :ERF (Semaine de l’unité, fête de l’Eglise ERT, Jeudi Saint, Noël), FKMT (Semaine de l’Unité, fetim-pirenena)
 • Fanetsiketsehana Vondrom-bavaka, fotoam-bavaky ny Fiangonana isaky ny zomà faran’ny volana Jona, sy Zomà faran’ny taona
 • Fitaomana ny Fiangonana hiezaka hanao asa misiona

Tompon’andraikitra 2022- 2023 :

RANDRIAMANJATO Bodohanitra. fitiavana2000@gmail.com
RANDRIAMANJATO Tantely. fitiavana2000@gmail.com

Perikôpa FPMA 2021


Faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo,
Mitohy hatrany ny fiombonam-bavaka izay hataontsika isanandro amin’ny 12 ora.
Ity indray ary ny lohahevitra amin’ny herinandro.
Ny fiadanan’ny Tompontsika ho amin’ny isan-tokantrano.

Vavaka du 22 au 28 Juin 2020