Fiangonana mavitrika sy mitombo anaty firahalahiana kristiana

« Hanaraka ny marina amin’ny fitiavana mba hitombo amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha dia Kristy » Efesiana 4:15


Vondronasa Fiainam-piangonana

 • Fanompoampivavahana (miaraka amin’ny Mpitandrina)
 • Fitadiavana ny lohahevitry ny fotoampivavahana
 • Fandrafetana sy fanajana ny Litorjy
 • Fametrahana fomba fanao mahomby anatanterahana ny fanompoampivavahana(firindran’ny fotoana, fanajana ny tranon’Andriamanitra, filaminan’ny mozika)
 • (firindran’ny fotoana, fanajana ny tranon’Andriamanitra, filaminan’ny mozika)
 • Fitadiavana ny mpandray anjara sy fanomezana torolalana azy
 • Fampitaovana sy fampihaingoana ny trano ivavahana hifanaraka amin’ny litorjy
 • Fanofanana, fitaizana, fanabeazana (miaraka amin’ny Mpitandrina)
 • Fanofanana sy Fanolokoloana ara-panahy, ara-pratika sy ara-teknika ny kristiana sy antoko samihafa ao amin’ny Fiangonana (sampana, komity, vondronasa, fiangonana)
 • Fandrafetana fandaharam-panofanana sy fampianarana
 • Fitadiavana olona hanatanteraka ny fanofanana
 • Fanatanterahana ny fanofanana
 • Fitadiavana sy fanofanana mpanabe sy mpampianatra any amin’ny sampana
 • Fifandraisana amin’ny Fiangonana hafa (miaraka amin’ny Mpitandrina)Fiandraiketana ny fifandraisana amin’ny Fiangonana hafa :
 • Fiaraha-miasa amin’ny ERF (Semaine de l’unité, fête de l’Eglise ERT, jeudi saint, Noël)
 • Fiaraha-miasa amin’ny FKMT (Semaine de l’Unité, fetim-pirenena)
 • Fifanakalozana sy fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana sy Vondrompiangonana hafa
 • Fitarihana ny kristiana hanana fiainam-bavaka (miaraka amin’ny Mpitandrina)
 • Fanetsiketsehana Vondrom-bavaka sy Fandalinana Soratra Masina ao amin’ny Fiangonana,
 • Fiaraha-manetsiketsika Vondrom-bavaka sy Fandalinana Soratra Masina miaraka amin’ny Fiangonana hafa (FKMT sy ERF, …)
 • Asa Misiona (miaraka amin’ny Mpitandrina)
 • Fitaomana ny Fiangonana hiezaka hanao asa misiona