Fiangonana mavitrika sy mitombo anaty firahalahiana kristiana

« Hanaraka ny marina amin’ny fitiavana mba hitombo amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha dia Kristy » Efesiana 4:15


Vondronasa Serasera sy Firaiketana

Mifototra amin’ny fitoriana ny Filazantsara ny antom-pisian’ny Fiangonana. Ny Filazantsara dia lalana mivelatra eo anoloan’ny tsirairay mba handehanany mihazo ny fiainana ao amin’Andriamanitra. Ny Filazantsara koa anefa dia sekoly ianarana izay sitrapon’Andriamanitra mikasika ny fiaraha-miaina sy ny fifandraisana amin’ny hafa. Manampy izany dia manome fanantenana hahafahana mitsinjo ny ho avy sy mitaratra ny tontolo iainana am-pahatokiana ny Filazantsara

Roapolo taona mahery izao no efa nampiasan’ny Fiangonana FPMA Toulouse ny teknika moderna samihafa mba hanaparitahana ny Vaovao Mahafaly. Amin’izao fotoana izao, ankoatra ny boky, ny cassettes, ny CD, ny VCD, ny DVD avoakan’ny sampana samihafa ao aminy, dia manana ny Radio Antson’ny Filazantsara, ny Gazety Fiainana sy ity Tranonkala fpma-toulouse ity koa ny Fiangonana, ho fitaovana eo am-pelatanany hampitany amin’ny mpiara-mivavaka sy ny any ivelany ny Hafatry ny Filazantsara sy ny fiainam-piangonana ary ny soritr’asa sy ny fihetsiketsehana isan-karazany sahaniny. Ny fampiasana ireny koa dia manampy azy hahafantatra bebe kokoa an’izao tontolo izao feno zava-tsarobidy nefa henika faharatsiana koa, izay napetraky ny Tompo hifandraisany mba hitoriany hatrany ny Filazantsara

Tsy vitan’ny soratra, ny feo sy ny sary fotsiny izany fifandraisana izany, fa mila sofina mihaino, mila maso mijery, mila saina mandinika, mila fo mihetsika ary mila fahavononana hanolo-tena. Tsy ho tanteraka na oviana na oviana izany raha tsy laroina fitiavana sy fikatsahana ny fahamarinana ny fomba sy fitaovana rehetra ifandraisana. Ny fanarahana ny marina amin’ny fitiavana, izany no tarigetra mibaiko ny asa fanompoana tanterahina eto amin’ity tranonkala ity, mba hitomboanao, mpitsidika sy mpamangy, amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha, dia Kristy 
(Ef 4: 15).